Гришата: Да не би да имат два инструмента?!

 

В за­ла “Ри­ла” на хо­тел “Ше­ра­тон” собстве­ни­кът на Ли­текс Гри­ша Ган­чев да­де ин­тер­вю. По­вод за прес­кон­фе­рен­ци­я­та бе офи­ци­ал­но­то пред­ста­вя­не на i-mode ка­то спон­сор на ПФК Ли­текс. Ган­чев и из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на “Гло­бул” Та­на­сис Ка­ци­ру­бас пред­ста­ви­ха и но­ви­те еки­пи на от­бо­ра, на ко­и­то стои ло­го­то на мо­бил­на­та ин­тер­нет-ус­лу­га.

 

 

 

– Г-н Ган­чев, ка­же­те ня­кол­ко ду­ми око­ло по­во­да за то­ва съ­би­ра­не в хо­тел “Ше­ра­тон”?

– Мо­га да ка­жа, че “Гло­бул” е мно­го го­ля­ма ком­па­ния. За нас е удо­волствие, че ста­нах­ме рек­лам­но ли­це на та­зи из­вес­тна по цял свят фир­ма. Смя­там, че с иг­ри­те си ще оп­рав­да­ем тях­но­то до­ве­рие.

– По­лас­ка ли ви фак­тът, че г-н Та­на­сис за­я­ви, че Ли­тек­с е за­па­зе­на мар­ка в бъл­гар­ския фут­бол и е един от че­ти­ри­те гран­да?

– Нор­мал­но е, ко­га­то чу­еш доб­ри ду­ми, да си до­во­лен. Ли­тек­с е за­па­зе­на мар­ка в род­ния фут­бол от дъл­го вре­ме. И вся­ка го­ди­на ис­ка­ме да пред­ста­вя­ме не­що раз­лич­но в на­ше­то пър­венство ка­то фут­бол­на про­дук­ция. Стре­мим се от­бо­рът да иг­рае раз­но­об­раз­но и кра­си­во за пуб­ли­ка­та. Съ­що та­ка да бъ­де час­т от бъл­гар­ски­те фут­бол­ни клу­бо­ве, ко­и­то са пос­то­ян­ни учас­тни­ци в ев­ро­пейски­те тур­ни­ри.

– Как­во е нас­тро­е­ни­е­то пре­ди ре­ван­ша с Хам­бур­гер и при­със­тви­е­то на пред­ста­ви­тел­ни ли­ца от “Гло­бул” ще по­ви­ши ли още по­ве­че нас­тро­е­ни­е­то за иг­ра на фут­бо­лис­ти­те?

– Кон­трак­тът с “Гло­бул” за рек­ла­ми­ра­не на I-modе те­ле­фо­ни е склю­чен още пре­ди два ме­се­ца. Се­га прос­то обя­вя­ва­ме то­ва офи­ци­ал­но. Кон­крет­но що се от­на­ся до ма­ча в Хам­бург – прос­то оти­ва­ме на бит­ка. Точ­но то­ва ще ка­жа на фут­бо­лис­ти­те пре­ди да от­пъ­ту­ват за Гер­ма­ния. Ще тряб­ва да има бит­ка по це­лия те­рен през всич­ки­те 90 ми­ну­ти, а ако се на­ло­жи и в про­дъл­же­ни­я­та, и в из­пъл­не­ни­е­то на дуз­пи.

– Съ­жа­ля­ва­те ли за не­що от пър­вия мач, кой­то за­гу­бих­те с 0:1 в Ло­веч?

– Сре­ща­та е ми­на­ла и ня­ма как­во да се вай­кам за не­що, ко­е­то не мо­га да вър­на. По прин­цип аз съм чо­век, кой­то гле­да нап­ред. За­то­ва иг­ра­чи­те тряб­ва да из­чис­тят от се­бе си неп­ри­ят­ни­те спо­ме­ни от пър­ва­та сре­ща на на­шия ста­ди­он. Нуж­но е да се със­ре­до­то­чат в то­ва, ко­е­то им пред­стои то­зи чет­вър­тък.

– Ще има ли спе­ци­ал­ни пре­мии при ели­ми­ни­ра­не на Хам­бур­гер?

– В до­го­во­ра са за­лег­на­ли вся­как­ви та­ки­ва кла­у­зи за по­бе­да в ев­ро­тур­ни­ри­те. По-­важ­но е дру­го. Ако то­зи мач бъ­де взет от иг­ра­чи­те, ни­как­ви пре­мии не мо­гат да се съ­из­ме­рят с ус­пе­ха, кой­то ще пос­тиг­нат. Ще бъ­де го­лям под­виг след за­гу­ба в Ло­веч с 0:1 да отстра­ним Хам­бур­гер на тех­ния ста­ди­он. Ав­то­ри­те­тът и сла­ва­та, ко­и­то ще при­до­би­ят мом­че­та­та, ще бъ­дат ог­ром­ни.

– А спо­соб­ни ли са ва­ши­те фут­бо­лис­ти да сто­рят то­зи под­виг?

– Ами спо­ред мен в Хам­бур­гер ня­мат иг­ра­чи с две сър­ца. И ня­ма иг­ра­чи и с два инстру­мен­та… На­ли ме раз­би­ра­те как­во каз­вам. Тъй, че и те са еди­най­сет и на­ши­те са еди­най­сет. Ще ви­дим как­во ще се по­лу­чи. Ако е за бор­ба, ще ви ка­жа, че ня­мат ни­как­ви шан­со­ве. Да ни над­ви­ят на бор­ба е прос­то аб­сурд! Но то­зи пуст фут­бол не го раз­би­рам аз.

– Как­ви са въз­мож­нос­ти­те Ли­текс да вка­ра един гол и да стиг­не до про­дъл­же­ния или да от­бе­ле­жи два и нап­ра­во да ели­ми­ни­ра Хам­бур­гер?

– Виж как­во, те­о­рия на ве­ро­ят­нос­ти­те е на­у­ка, ко­я­то мо­же да се при­ло­жи във фут­бо­ла. Всич­ки ра­бо­ти са въз­мож­ни. Въп­ро­сът е, че на те­ре­на тряб­ва сър­це.

– Ка­же­те как та­ка ус­пя­ва­те за раз­ли­ка от ЦСКА и Лев­ски да из­бе­ре­те най-доб­ри­те чуж­ден­ци за Ли­текс?

– Бон­чев, Бон­чев ги из­би­ра (Со­чи към не­го и се ус­мих­ва). Той е ца­рят на из­бо­ра. И за­то­ва са тол­ко­ва ус­пеш­ни.

   Ми­ха­ил Са­вов, Топ­спорт

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.