Гласът на народа: Кипна ми най-после!!!

Кип­на ми най-пос­ле! Ще из­лея мъ­ка­та си – не са­мо мо­я­та, а на поч­ти 90% от стра­да­ни­я­та на тоз не­во­лен бъл­гар­с­ки роб. Роб с ени­чар­с­ки про­и­з­ход. За то­ва из­ми­на­ло вре­ме смя­тах, че мал­ко-от­мал­ко в акъ­ла ви е нас­тъ­пи­ла про­мя­на. Но уви…

От ко­го се пла­ши­те, бе при­я­те­ли уп­рав­ля­ва­щи. Ами на­ли сте на­ция бъл­гар­с­ка? На­ли на вре­ме­то вие пъл­нех­те цър­к­ви­те и хра­мо­ве­те с ца­ре­ви­чак – ка­то скла­до­ве?

А днеш­ни­те ис­тин­с­ки­те на­ци­о­на­лис­ти не мо­гат да се на­ре­дят от вас да влез­нат да се по­мо­лят на Бо­га и Иисус Хрис­тос? Пи­там Ви – в кой Бог и Хрис­тос се кръс­ти­те? Но ве­че це­ли­ят бъл­гар­с­ки на­род раз­б­ра, че Вие, гос­по­да уп­рав­ля­ва­щи, има­те са­мо един Бог – Хрис­тос, кой­то е дос­та ви­сок над Вас и пее в цен­тъ­ра на Со­фия. Зас­ра­ме­те се!

Пог­лед­не­те на­зад, виж­те как ва­ши­те ми­ли ба­би, пра­ба­би  с ята­га­на са по­ре­ли ко­ре­ма и уби­ва­ли, “ми­лич­ки­те” им ро­би! Тези съ­би­тия не ви ли из­мъч­ват? Уп­рав­ля­ва­щи, все пак сте бъл­га­ри?!  Виж­те при­ме­ри ка­то Йор­дан Цо­нев – Мен­та­та, и още кол­ко по­доб­ни ка­то не­го?

Г-н пре­зи­дент Пър­ва­нов и пре­ми­ер Ста­ни­шев, все още има иде­а­лис­ти ко­му­нис­ти – хо­ра жи­ви, ко­и­то аз ува­жа­вам. Знай­те, че те­зи чес­т­ни хо­ра, за­е­д­но с бъл­га­ри­те – на­ци­о­на­лис­ти, ня­ма да гла­су­ват за вас и за об­ръ­чи­те око­ло вас. За­що­то про­да­ва­те Бъл­га­рия за жъл­ти сто­тин­ки. Те ве­че не са ва­ши­те спод­виж­ни­ци.

Нак­рая ис­кам да ка­жа: На­ши­те ци­га­ни и тур­ци – бъл­гар­с­ки­те, с ко­и­то си по­да­вах­ме въг­ле­на през ог­ра­да­та, съ­щи­те най-пос­ле раз­б­ра­ха заб­луж­де­ни­я­та на БСП. Ке­бап­че­та­та, би­ра­та и лев­че­та­та в плик ня­ма как да по­мог­нат на най-ста­ра­та ма­фия.

Гос­по­да се­гаш­ни уп­рав­ни­ци, ос­та­ват бро­е­ни дни до из­бо­ри­те. Ка­же­те, че сте Бъл­га­ри и ня­ма да под­дър­жа­те още пет­ве­ков­но­то роб­с­т­во.

Пи­ша та­зи ста­тия, пи­ша и пла­ча, за­що­то съм из­жи­вял мъ­ки­те и стра­да­ни­я­та на на­ши­те ени­че­ри.

Тот­ко Беш­ков, по­лит­зат­вор­ник от вре­ме­то

на со­ци­а­лиз­ма

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.