Гладна стачка в Ловеч.Вдигат палатки!!!

Стачката продължава

Глад­на стач­ка и па­лат­ков ла­гер за­мис­лят учи­те­ли­те в Ло­веч, ако не се стиг­не в пе­тък до спо­ра­зу­ме­ние с пра­ви­телство­то. Тръг­на и под­пис­ка за ос­тав­ка­та на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Пла­мен Оре­шар­ски. Днес стач­ку­ва­щи­те за по­ре­ден път ще ма­ни­фес­ти­рат през гра­да. Вче­ра към про­тес­та се при­съ­е­ди­ни­ха до­ри учи­те­ли от Пле­вен, Тро­ян, Лу­ко­вит и Те­те­вен. Стач­ка­та на­би­ра не­о­чак­ва­на за уп­рав­ля­ва­щи­те раз­ме­ри и ско­рост.

От чет­вър­тък ефек­тив­на­та стач­ка се за­вър­на в ОУ “В. Лев­ски” и об­хва­на ПМГ. От по­не­дел­ник про­тес­тна­та въл­на ще от­не­се и СОУ “Св. Кли­мен­т Ох­рид­ски”.

Глад­на стач­ка за­поч­ва от 8 октомври Ви­о­ле­та Ва­си­ле­ва, въз­пи­та­тел в СОУ “Т. Кир­ков”.

Въп­ре­ки ин­фо­за­тъм­не­ни­е­то, про­тес­ти­ра­щи­те   пе­да­го­зи ус­пя­ха да про­би­ят в на­ци­о­на­лен ефир на 1 ок­том­ври. То­га­ва стач­ку­ва­щи­те пре­къс­на­ха офи­ци­ал­на­та ви­зи­та на пре­зи­ден­та Ге­ор­ги Пър­ва­нов в Ло­веч, къ­де­то той бе до­шъл по съ­вър­ше­но дру­ги де­ла. Ве­че ня­ма­ше как офи­ци­оз­ни­те ме­дии да про­пус­нат стач­ка­та.

Глад­на стач­ка и па­лат­ков ла­гер за­мис­лят учи­те­ли­те в Ло­веч, ако не се стиг­не в пе­тък до спо­ра­зу­ме­ние с пра­ви­телство­то. Тръг­на и под­пис­ка за ос­тав­ка­та на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Пла­мен Оре­шар­ски. Днес стач­ку­ва­щи­те за по­ре­ден път ще ма­ни­фес­ти­рат през гра­да. Вче­ра към про­тес­та се при­съ­е­ди­ни­ха до­ри учи­те­ли от Пле­вен, Тро­ян, Лу­ко­вит и Те­те­вен. Стач­ка­та на­би­ра не­о­чак­ва­на за уп­рав­ля­ва­щи­те раз­ме­ри и ско­рост.

От чет­вър­тък ефек­тив­на­та стач­ка се за­вър­на в ОУ “В. Лев­ски” и об­хва­на ПМГ. От по­не­дел­ник про­тес­тна­та въл­на ще от­не­се и СОУ “Св. Кли­мен­т Ох­рид­ски”.

Глад­на стач­ка за­поч­ва от 8 октомври Ви­о­ле­та Ва­си­ле­ва, въз­пи­та­тел в СОУ “Т. Кир­ков”.

Въп­ре­ки ин­фо­за­тъм­не­ни­е­то, про­тес­ти­ра­щи­те   пе­да­го­зи ус­пя­ха да про­би­ят в на­ци­о­на­лен ефир на 1 ок­том­ври. То­га­ва стач­ку­ва­щи­те пре­къс­на­ха офи­ци­ал­на­та ви­зи­та на пре­зи­ден­та Ге­ор­ги Пър­ва­нов в Ло­веч, къ­де­то той бе до­шъл по съ­вър­ше­но дру­ги де­ла. Ве­че ня­ма­ше как офи­ци­оз­ни­те ме­дии да про­пус­нат стач­ка­та.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.