Червените не подкрепиха стачката

Георги Пърликов с дневникГеорги Пърликов от ГЧЕ простираше с дневника си

Го­ля­ма гру­па чер­ве­ни­ съ­вет­ни­ци в Об­щин­ския съ­вет в Ло­веч, на­че­ло с пред­се­да­те­ля Мил­ко Не­дял­ков, не се под­пи­са­ха под под­пис­ка­та в под­кре­па на учи­тел­ска­та стач­ка (виж фак­си­ми­ле­то). Под­пис­ка­та тръг­на по вре­ме на пос­лед­на­та об­щин­ска се­сия и в нея се под­пи­са­ха 23 от 33 съ­вет­ни­ци.

Бой­ко­тът на чер­ве­ни­те е нап­ра­во не­ве­ро­я­тен на фо­на на твър­де­ни­я­та, че БСП е со­ци­ал­на пар­тия и под­кре­пя бед­ни­те и онеп­рав­да­ни­те. Из­глеж­да “мо­дер­на­та ля­ва” се е от­да­ле­чи­ла дос­та от ши­ро­ки­те ма­си, счи­тат наб­лю­да­те­ли.

Сред под­кре­пя­щи­те стач­ка­та оба­че се ока­за и кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Дру­ги­те чер­ве­ни, с из­клю­че­ние на пе­да­го­зи­те, оба­че от­ка­за­ха да да­дат ра­мо на най-го­ля­мо­то учи­тел­ско въл­не­ние в Ло­веч в пос­лед­ни­те го­ди­ни.

 


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.