Тръгна второ дело срещу община Ловеч по ЗДИ

Тръг­на вто­ро де­ло в Ло­веч по За­ко­на за дос­тъп за ин­фор­ма­ция (ЗДИ) сре­щу Об­щи­на Ло­веч -№ 28/2007 г. в Ок­ръж­ния съд. Пър­во­то за­се­да­ние бе на 27 сеп­тем­ври, а де­ло­то е за­ве­де­но по жал­ба на глав­ния ре­дак­тор  на НГ Цве­тан То­до­ров сре­щу пред­се­да­те­ля на Об­щин­ския съ­вет Мил­ко Не­дял­ков. Пос­лед­ни­ят от­каз­ва да по­со­чи как е зах­вър­лял  по ме­дии су­ми­те за обя­ви и рек­ла­ма на Об­щин­ския съ­вет в пе­ри­о­да 2004-2006 г.

А­на­ло­гич­но де­ло тръг­на и сре­щу кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев,  но то се во­ди в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч (виж бр. 69).

Жал­бо­по­да­те­лят Цве­тан То­до­ров по­ис­ка и де­ло­то да се прев­хвър­ли по под­съд­ност в Ад­ми­нис­тра­тив­ния съд, но мол­ба­та му бе от­хвър­ле­на.

Да за­щи­та­ва “тай­на­та вър­ху па­ри­те” в съ­деб­на за­ла се яви лич­но пред­се­да­те­лят Мил­ко Не­дял­ков, под­кре­пян от об­щин­ски­те юрис­ти Ста­нис­ла­ва Да­ви­до­ва и Хрис­то Ива­нов. Те пред­ста­ви­ха пис­ма от в. “Ду­ма” и  в.”Ло­веч прес”, че из­да­те­ли­те са ка­те­го­рич­но про­тив да се раз­кри­ва как­ви  су­ми са по­лу­чи­ли от об­щи­на­та.

Спо­ред по-­ран­но пис­мо на Мил­ко Не­дял­ков, за три го­ди­ни са по­хар­че­ни са­мо 850 лв. за обя­ви в мес­тни и цен­трал­ни ме­дии. Те­за­та на Об­щин­ския съ­вет е, че след ка­то ня­ма съг­ла­си­е­то на тре­ти ли­ца,  су­ми­те не би­ва да се ог­ла­ся­ват. Ня­кои ли­ца оба­че “са не тре­ти, а нап­ра­во вто­ри”, ко­мен­ти­рат за­поз­на­ти с фак­ти­те кой как­ви вес­тни­ци пра­ви в Ло­веч.

Тъй ка­то юрист Да­ви­до­ва вне­се по съ­щес­тво но­ви до­ка­за­телства по де­ло­то, съ­дът от­ло­жи за­се­да­ни­е­то и нас­ро­чи но­во за 25 ок­том­ври от 8,30 ч.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.