Рангел Вълчанов идва в Ловеч с нов филм

 

 

Рангел Вълчанов

Жи­ва­та ле­ген­да на бъл­гар­ско­то ки­но ре­жисьо­рът Ран­гел Въл­ча­нов ще пред­ста­ви но­вия си филм “А днес на­къ­де” на 9 ок­том­ври в Ло­веш­кия те­а­тър. То­ва съ­об­щи са­ми­ят той в чет­вър­тък, ко­га­то гос­ту­ва на кметство­то и се срещ­на с жур­на­лис­ти.

Фил­мът е уни­ка­лен про­чит на ед­на те­ма­ти­ка на търе­не­то на сми­съл, за­поч­на­ла пре­ди 20 го­ди­ни с кул­то­вия днес филм на съ­щия ре­жисьор “А се­га на­къ­де”. Пра­вен по вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма, днеш­ни­ят филм въп­лъ­ща­ва тер­за­ни­я­та на мла­ди­те хо­ра през приз­ма­та на из­ми­на­ло­то вре­ме. Ре­жисьо­рът Въл­ча­нов, кой­то впро­чем има вил­на къ­ща в Го­ля­ма Же­ляз­на, се връ­ща още по-­мъ­дър към веч­ния въп­рос – как­во да пра­вим?

Пре­ми­е­ра­та на “А днес на­къ­де” се със­тоя на вар­нен­ския фес­ти­вал “Лю­бов­та е лу­дост”, а в Ру­се за пър­ви път бе пред­ста­вен пред ши­ро­ка пуб­ли­ка. В Ло­веч е тре­та­та му про­жек­ция.

Ня­ма по-ужас­но не­що от глу­па­ви хо­ра в ма­га­зин

Жур­на­лист: Не мо­же ли да се от­крие ки­но в Ло­веч, за­що­то от го­ди­ни ня­ма­ме?

Кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев: Мис­лех­ме да пра­вим на пос­лед­ния етаж на Тър­гов­ския цен­тър, но не ста­на. В гра­да не дос­ти­гат хо­ра за ки­но.

Ран­гел Въл­ча­нов: Ако нап­ра­ви­те ки­но, ще свър­ши­те го­ля­ма ра­бо­та. За­що­то ня­ма по-у­жас­но не­що от глу­па­ви хо­ра в ма­га­зин…


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.