От всеки ли става кмет? Коментар на Цветан С. Тодоров

Все­ки мо­же да е кмет, мис­ля си, ка­то гле­дам кан­ди­да­ти­те. Ако Мин­чо Ка­зан­джи­ев има ня­как­ва без­спор­на зас­лу­га, тя е, че за че­ти­ри го­ди­ни нап­ра­ви кмет­ска­та про­фе­сия прив­ле­ка­тел­на и тър­се­на от на­се­ле­ни­е­то. Са­мо та­ка мо­жем да си обяс­ним изо­би­ли­е­то от кан­ди­дат-кме­то­ве – це­ли 18 ду­ши.

Как пос­тиг­на та­зи цел Мин­чо? Ами с чар, ле­ко­та и без мно­го пот. Той до­ка­за, че в край­на смет­ка поч­ти ни­що не за­ви­си от не­го. Важ­но­то е да слуш­каш.

Все пак след дру­гар­ска­та кри­ти­ка са взе­ти мер­ки про­тив бъ­де­щи га­фо­ве. В но­вия Об­щин­ски съ­вет в от­бо­ра на чер­ве­ни­те ще наб­лю­да­ва­ме опит­ния вра­тар на “Ли­текс” Ву­тов. Той ще бди, та да­но на­ма­ле­ят  как­то го­ло­ве­те, та­ка и ав­то­го­ло­ве­те в об­щи­на­та.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.