Любопитно за кандидат-кметовете

Най-мла­ди­ят кан­ди­дат за кмет на Ло­веч е 30-го­диш­ни­ят Да­мян Пен­чев. Най-въз­рас­тен е Ев­ге­ни Ни­ко­лов на 67 го­ди­ни.

При кан­ди­дат кме­то­ве­те на кметства, най-мла­ди­ят е 28-го­диш­ни­ят Ге­ор­ги Ка­ра­ми­шев в Ли­сец, а най-въз­рас­тни­ят – Иван Пе­лов (69 г.) в Сла­вя­ни.

18-го­диш­на­та Цве­то­ми­ра Па­но­ва е кан­ди­дат за об­щин­ски съ­вет­ник от лис­та­та на “Всич­ки за Ло­веч”. Най-въз­рас­тни­ят е Иван Чу­до­ми­ров Мар­ков на 81 го­ди­ни от лис­та­та на Ата­ка.

Ре­кор­дьор по пар­тий­на мо­бил­ност пък е Ане­лия Ива­но­ва. Собстве­нич­ка­та на ра­дио “Ли­а­ни” до­се­га е пре­ми­на­ла през ре­ди­ци­те на БСП, СДС, НДСВ, не­за­ви­сим съ­вет­ник, а се­га е в “Но­во­то вре­ме”.

В Тро­ян кан­ди­да­ти­те са де­вет.  То­ва са Ма­ри­ян Ба­лев – Ко­а­ли­ция за Де­мок­ра­ти­чен из­бор, Пла­мен Йор­гов  -”Бъл­гар­ска на­ци­о­нал­ра­ди­кал­на пар­тия, Мин­ко Аки­мов – ГЕРБ, инж. Или­ян Пе­ев­ски – Ата­ка,  Цве­то­мир Цъ­ров­ски  – РЗС, инж. Пен­чо Адър­ски- ПД “Со­ци­ал­де­мок­ра­ти”, инж. Де­лян Ен­кин – БСП, Сил­вия Кал­че­ва – Ли­бе­ра­лен али­ан­с и Ма­рин Ву­тов – ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет. В Пле­вен кан­ди­да­ти­те съ­що са де­вет.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.