Стачката обхвана 1/2 от учителите

Стачкуващи учители в училище “В. Левски”

Стач­ка­та на учи­те­ли­те в Ло­веш­ко об­хва­на бли­зо 45 % от ра­бо­те­щи­те в учи­ли­ща­та, съ­об­щи Со­ня Ка­ра­я­не­ва от Стач­ния ко­ми­тет в Ло­веч. Най-го­ля­ма е стач­на­та въл­на в Ло­веч и Те­те­вен, в Яб­ла­ни­ца пък ня­ма стач­ку­ва­щи.

Во­де­щи­те учи­ли­ща в об­лас­тта под­кре­пи­ха спра­вед­ли­ви­те ис­ка­ния за уве­ли­че­ние на зап­ла­ти­те. Ня­кои, ка­то СОУ “Хрис­то Ни­ки­фо­ров” нап­ри­мер, та­зи сед­ми­ца има­ха по един час пре­дуп­ре­ди­тел­на стач­ка. Мъл­ча­ни­е­то на уп­рав­ля­ва­щи­те до­ве­де вче­ра в 14,30 ч. до раз­го­вор меж­ду стач­ку­ва­щи­те  и ше­фа на РИО на МОН Рай­ко Рай­ков. Три дни ни­кой от мес­тни­те уп­рав­ля­ва­щи не обър­на вни­ма­ние на стач­ка­та. Нас­тро­е­ни­е­то на педагозите е за без­сроч­на стач­ка. Единстве­но­то учи­ли­ще, ко­е­то спи­ра от днес по­ра­ди про­це­ду­ра стач­ка­та, е “В. Лев­ски”. Но те ще се вклю­чат от след­ва­ща­та сед­ми­ца.

От по­не­дел­ник тръг­ва про­тес­тът във Ве­те­ри­нар­на­та гим­на­зия, а от втор­ник в ПМГ и “Хр. Ни­ки­фо­ров”. И дет­ски­те гра­ди­ни ще за­поч­нат. В Те­те­вен за­ра­ди про­це­ду­ра­та от днес са на учи­ли­ще. В Тро­ян стач­ку­ват още две учи­ли­ща, в Ап­рил­ци съ­що две шко­ла про­дъл­жа­ват, как­то и дет­ски­те гра­ди­ни в Угър­чин и Лет­ни­ца. Днес, чет­вър­тък, гру­па пред­ста­ви­те­ли от Ло­веш­ко учас­тват в го­ле­мия на­ци­о­нал­ен ми­тинг в Со­фия.

Стач­ка­та на учи­те­ли­те е без­пре­цеден­тна по раз­мах и си­ла за Ло­веш­ка об­ласт, со­чат наб­лю­да­те­ли. Тя по­лу­чи под­кре­па­та и на мно­зи­на граж­да­ни. Всич­ки те се во­де­ха от мак­си­ма­та: “А­ко на ня­кой му се стру­ва скъ­по об­ра­зо­ва­ни­е­то, не­ка опи­та да ви­ди кол­ко стру­ва не­ве­жес­тво­то”.

 

(Виж мне­ни­е­то на му­зи­кал­ния де­ец Кра­си­мир Ан­дре­ев по-долу.)

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.