БСП прави коалиция за Казанджиев

Ко­а­ли­ци­он­но спо­ра­зу­ме­ние в под­кре­па на кан­ди­да­ту­ра­та за кмет на Мин­чо Ка­зан­джи­ев под­пи­са­ха вче­ра БСП, По­ли­ти­чес­ко дви­же­ние “Со­ци­ал­де­мок­ра­ти” и пар­тия “Бъл­гар­ски со­ци­ал­де­мок­ра­ти”. То включ­ва съв­мес­тно учас­тие за кмет и съ­вет­ни­ци в пред­сто­я­щи­те из­бо­ри и сле­диз­бор­но учас­тие в уп­рав­ле­ни­е­то на общината.

Пър­ви­те 12 кан­ди­да­ту­ри в лис­та­та за  съ­ве­ни­ци на ко­а­ли­ци­я­та са Мин­чо Ка­зан­джи­ев, Ди­ми­тър Го­ров, Мил­ко Не­дял­ков, Ана­то­ли Ива­нов, Ни­ко­лай Ни­ко­лов, Фи­лип Фи­ли­пов, д-р Ни­ко­лай Въ­цов, Илин­ка Пе­че­ва, Бо­го­мил Ка­рад­жов, Ви­то­мир Ву­тов, Ва­ля Ян­ко­ва, Мла­ден Мла­де­нов.

Во­де­що­то на­ча­ло при под­реж­да­не­то на лис­та­та е при­със­тви­е­то на пред­ста­ви­те­ли от всич­ки бран­шо­ви ор­га­ни­за­ции, уточ­ни об­щин­ски­ят ли­дер на БСП Ди­ми­тър Го­ров. Той прог­но­зи­ра ми­ни­мум 12 съ­вет­ни­ци в бъ­де­щия ОбС.

В ми­на­лия брой НГ прог­но­зи­ра лис­та­та и поз­на 90% от име­на­та. Из­не­на­да­та  е чо­ве­кът на “Ли­текс” Ви­то­мир Ву­тов и Ана­то­ли Ива­нов от “Спар­ки Ел­тос”, яв­но хо­ра на ос­нов­ни­те спон­со­ри.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.