Община Ловеч не знае къде е харчила?!

Ло­веш­ка­та об­щи­на май не знае къ­де точ­но хар­чи па­ри­те си, въп­ре­ки че е да­ла де­сет­ки хи­ля­ди ле­во­ве за обя­ви и рек­ла­ми из ме­ди­и­те. То­ва ста­на яс­но от де­ло № 138/2007 г. в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч, ко­е­то тръг­на на 18 сеп­тем­ври. Де­ло­то е пър­во­то по ро­да си в об­лас­тния град, въп­ре­ки че Прог­ра­ма Дос­тъп до Ин­фор­ма­ция има пред­ста­ви­тел по­ве­че от де­сет го­ди­ни.

Жал­ба­та е пос­тъ­пи­ла от глав­ния ре­дак­тор на “На­ро­ден глас” Цве­тан То­до­ров  сре­щу Ре­ше­ние за пре­дос­та­вя­не на час­ти­чен дос­тъп до ин­фор­ма­ция. С не­го об­щи­на­та от­каз­ва да да­де под­роб­на ин­фор­ма­ция от­нос­но ме­дий­но­то пок­ри­тие и партньорство в пе­ри­о­да 2004-2006 г., по­зо­ва­вай­ки се на за­ся­га­не­то на ин­те­ре­си­те на тре­ти ли­ца.

От­вет­ник е кме­тът на об­щи­на­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев, кой­то в за­се­да­ние бе пред­ста­вян от об­щин­ския юрист Хрис­то Ива­нов.

От за­ин­те­ре­со­ва­ни­те стра­ни, всич­ки­те ре­дов­но при­зо­ва­ни, не се яви ни­то един. То­ва са  пред­ста­ви­те­ли на вес­тни­ци­те “Ло­веч прес”, “Стрем­ле­ние”, “Фак­тор” и  ка­бел­на­та прог­ра­ма “ТВ Ло­веч”. 

Об­щи­на­та не со­чи ни­то ед­на на­ци­о­нал­на ме­дия, ма­кар да има пуб­ли­ка­ции в тях.

Пре­дос­та­ви­ла е са­мо дан­ни за раз­лич­ни мес­тни фир­ми, юри­ди­чес­ки ли­ца – об­що де­сет на брой спо­ред фир­ме­ния ре­гис­тър.

Съ­дът има­ше въп­рос към пред­ста­ви­те­ля на об­щи­на­та – мо­же ли да по­со­чи при­над­леж­нос­тта на по­со­че­ни­те в ад­ми­нис­тра­тив­на­та пре­пис­ка вес­тни­ци към кои тър­гов­ски фир­ми се от­на­сят. От­го­во­рът на юрис­та Хрис­то Ива­нов бе: Не съм в със­то­я­ние.

Ня­ма да га­дая коя фир­ма зад коя ме­дия стои, от­се­че съ­дия Ди­мит­ри­на Пав­ло­ва. Не ме убеж­да­вай­те, че ка­то об­щи­на не зна­е­те на ко­го сте пла­ща­ли, всич­ки сме по­пъл­ва­ли фак­ту­ри, до­пъл­ни съ­ди­я­та. На за­се­да­ни­е­то ста­на яс­но, че три пъ­ти е указ­ва­но на об­щи­на­та да изяс­ни та­зи праз­но­та.  Съ­дът да­де нов пет­дне­вен срок за да уточ­ни кои тър­гов­ски фир­ми са пред­ста­ви­те­ли  на по­со­че­ни­те в пре­пис­ка­та ка­то тре­ти ли­ца ад­ре­са­ти. При не­из­пъл­не­ние ще бъ­де на­ло­же­на сан­кция.

След­ва­що­то за­се­да­ние е на 2 ок­том­ври, втор­ник, от 11 ча­са.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.