За правото да знаем!

Коментар на Цветан С. Тодоров

Пър­во­то де­ло по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ) сре­щу об­щи­на­та в Ло­веч тръг­на дни пре­ди чес­тва­не­то на меж­ду­на­род­ния “Ден на пра­вото да знам” – 28 сеп­тем­ври. За­ко­нът да­ва пра­во на все­ки граж­да­нин да пи­та и да по­лу­ча­ва ин­фор­ма­ция от бюд­жет­ни­те ин­сти­ту­ции. Нас­то­я­що­то де­ло е в пол­за на са­ми­те ме­дии, тъй ка­то да­ва проз­рач­ност вър­ху уп­рав­ле­ни­е­то на на­ши­те па­ри.

Де­ло­то ще по­мог­не и на об­щи­на­та, за да свик­не да спаз­ва за­ко­ни­те. За­то­ва са дос­та стран­ни твър­де­ни­я­та на ня­кои ко­ле­ги в Ло­веч. Уж са за проз­рач­ност, но ка­те­го­рич­но от­каз­ват да ка­жат как­ви па­ри по­лу­ча­ват. Един из­да­тел да­же твър­ди в пис­мо до съ­да, че НГ це­ли “пуб­лич­ни вну­ше­ния и ма­ни­пу­ли­ра об­щес­тве­но мне­ние”?!

А­бе, вие ос­ве­те­те па­ри­те, пък ос­та­ве­те хо­ра­та са­ми да ре­шат кой ма­ни­пу­ли­ра и кой не

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.