Спор за рента в с. Радювене

Собстве­нич­ка на овощна гра­ди­на в с. Ра­дю­ве­не се жал­ва до про­ку­ро­ра на Ло­веч, че в про­дъл­же­ние на три го­ди­ни не е по­лу­ча­ва­ла рен­та от зе­ме­дел­ска­та си зе­мя. Жал­ба­та на проф. д-р Да­мян­ка Ге­то­ва е ад­ре­си­ра­на от­дел­но и до вес­тник “На­ро­ден глас”. Тя е сре­щу арен­да­то­ра Ве­лич­ка Ца­ло­ва от Ло­веч, ко­я­то сто­па­нис­ва гра­ди­на от бли­зо 500 дка в Ра­дю­ве­не.

Про­фе­со­р Ге­то­ва е при­до­би­ла пра­во­то за собстве­ност вър­ху бли­зо 11 дка овощ­на гра­ди­на с ре­ше­ние № 103 на по­зем­ле­на­та ко­ми­сия в Ло­веч. Гра­ди­на­та е в пар­цел 22 и е в сре­да­та на це­лия ма­сив, пи­ше в жал­ба­та.

Гра­ди­на­та ве­че 10 го­ди­ни е да­де­на под арен­да на аг­ро­ном Ве­лич­ка Ца­ло­ва. През пър­ви­те 5 г. Цало­ва из­пла­ща­ла дъл­жи­ма­та рен­та, но от 2004 г. спря­ла.

През 2006 г. има­ло под­но­вя­ва­не на до­го­во­ра пред но­та­ри­ус, но собстве­ни­кът не по­лу­чил ко­пие. Пре­тек­стът бил, че тряб­ва­ло да се впи­ше в ре­гис­тъ­ра, как­то и рен­та­та за пе­ри­о­да 2004 – 2006 г.

Спо­ред жал­ва­щия се, Цало­ва е зак­ри­ла до­маш­ния си те­ле­фон и пос­то­ян­но сме­няла но­ме­ра­та на мо­бил­ния си. По­ра­ди та­зи при­чи­на тя не мо­же­ла да бъ­де от­кри­та.

Жур­на­лист на НГ от­кри в съ­бо­та ве­чер Ве­лич­ка Ца­ло­ва на до­маш­ния ад­рес. Тя бе лю­без­на да приз­нае, че дъл­жи из­вес­тна су­ма на собстве­ни­ка. При­чи­на­та за не­из­пла­ща­не­то оба­че би­ла в не­ре­дов­ни­те пъл­но­мо­щия на Ге­то­ва. Тя от ед­на стра­на има­ла сес­тра в САЩ, от ко­я­то има пъл­но­мощ­но. От дру­га стра­на е упъл­но­мо­щи­ла ня­кой си Ко­ла­ров в Ло­веч, кой­то да дви­жи ця­лос­тно не­ща­та. До­ку­мен­тно оба­че не­ща­та все още не би­ли из­чис­те­ни, ня­ма­ло под­пис и но­та­ри­у­сът от­ка­зал да за­ве­ри до­го­во­ри­те. Ка­то нея има още мно­зи­на собстве­ни­ци на гра­ди­на­та, ед­ни са до­вол­ни, дру­ги – не, по­со­чи Ца­ло­ва.

На об­ви­не­ни­я­та, че се крие по те­ле­фо­ни­те, Ца­ло­ва по­со­чи, че ско­ро е бил от­крад­нат мо­бил­ният й те­ле­фон.

Пре­ди вре­ме оба­че собстве­ни­кът Да­мян­ка Ге­то­ва от­кри­ла аг­ро­но­ма слу­чай­но в овощ­на­та гра­ди­на. Пак пос­лед­ва­ли обе­ща­ния да се из­дъл­жат дъл­жи­ми­те су­ми.

Вяр­но, че през ав­густ ме от­кри на по­ле­то, нас­то­я­ва­ше вед­на­га да є из­пла­тя в брой рен­та­та, но то­ва бе­ше не­въз­мож­но, спом­ня си днес Ца­ло­ва. Пред­ло­жих є да я взе­ме в на­ту­ра, но тя си взе са­мо две чан­ти сли­ви.

Ка­то член на об­щес­тво­то и про­фе­сор по фар­ма­ко­ло­гия в Ме­ди­цин­ския уни­вер­си­тет не мо­га да при­е­ма по­ве­де­ни­е­то­ на г-жа Ца­ло­ва и се чувствам дъл­бо­ко оби­де­на, пи­ше в жал­ба­та. Ще за­ве­да и де­ло сре­щу нея, ка­те­го­рич­на е про­фе­сор­ка­та.

От своя стра­на Ца­ло­ва ос­та­на из­не­на­да­на от фак­та, че е по­да­де­на жал­ба в про­ку­ра­ту­ра­та, за ко­я­то на­у­чи от НГ. Ре­кол­та­та та­зи го­ди­на е ло­ша, но ще пра­вим об­що съб­ра­ние и там ще ре­шим как­ва рен­та ще да­ва­ме, по­со­чи Ве­лич­ка Ца­ло­ва.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.