Бургаски бардове доминираха на Седмия фест в Ловеч

Димитър Таралежков си търси подходяща китара

Ма­си­ра­но при­със­т­вие на та­лан­т­ли­ви бур­гас­ки бар­до­ве се за­бе­ля­за на про­ве­де­ния в пе­тък и съ­бо­та Сед­ми бар­д­фест в Ло­веч. Сред тях бя­ха Пла­мен Став­рев, Емил Ан­ге­лов, Хрис­то Гра­ма­ти­ков, Ата­нас и Свет­ла­на Сто­я­но­ви. Очак­ва­ният Не­вен Кин­де­ров оба­че не прис­тиг­на от гра­да край мо­ре­то, как­то и дру­ги на­шу­ме­ли име­на ка­то Ро­берт Ле­ви. То­ва оба­че не пом­ра­чи хъш­лаш­ка­та ат­мос­фе­ра на ип­ро­ви­зи­ра­ния в го­ля­ма сте­пен праз­ник (обя­вя­ват един, из­ли­за друг, но ка­рай да вър­ви).

Все пак през два­та дни се чу­ха дос­та доб­ри ав­тор­с­ки пес­ни, за­щи­та­ва­щи ав­то­ри­те­та на “по­е­ти­те с ки­та­ри”. Тях­но­то ос­нов­но кре­до е яр­ко из­ра­зе­на­та граж­дан­с­ка по­зи­ция, кри­ти­ка на власт­та и въз­пя­ва­не на обик­но­ве­ния чо­век с не­го­ви­те ра­дос­ти и тре­во­ги. Въп­ре­ки те­зи “об­щи мес­та”, сред бар­до­ве­те се наб­лю­да­ва и из­вес­т­ни кон­ф­лик­ти по по­ко­лен­чес­ка­ ли­ния ста­ри – мла­ди. До­ка­то по-въз­рас­т­ни­те са въз­пи­та­ни в ли­ни­я­та на Оку­джа­ва и Ви­соц­ки, то мла­ди­те чер­пят опит и от Боб Ди­лън. Нап­ре­же­ни­е­то из­ли­за­ше на­я­ве с де­монс­т­ра­тив­но­то на­пус­ка­не на ед­ни­те при из­ли­за­не­то на дру­ги­те на сце­на. Но то­ва е в ре­да на оби­чай­но­то при ед­на тол­ко­ва спон­тан­на и не­ди­ри­жи­ра­на от па­за­ра му­зи­ка, сво­е­об­ра­зен ън­дър­г­ра­унд у нас.

През вто­рия, по-си­лен ден, ос­нов­ни­ят ан­га­жи­ран тон тръг­на с пър­во­то из­пъл­не­ние на Ди­ми­тър Та­ра­леж­ков от Со­фия, кой­то ид­ва за пър­ви път в Ло­веч. Сто­лич­ни­те бар­до­ве съ­що бя­ха дош­ли със сил­на гру­па. Прог­ра­ма­та за­вър­ши с хи­то­вете на ду­е­та Ди­ми­тър Доб­рев и Лъ­че­зар Ми­нев. Вед­на­га след­ тях се изя­ви и нашият бар­д Ми­лен То­тев.

Го­ля­ма­та наг­ра­да на об­щи­на Ло­веч по­лу­чи Ге­о­р­ги Кли­мов от Бан­с­ко, лов­ча­ли­я­та Ми­лен То­тев взе наг­ра­да­та на Ми­нис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та. При­със­т­ва­щи­те в Ло­веч бар­до­ве из­б­ра­ха по­меж­ду си за най-до­бър Хрис­то Гра­ма­ти­ков от Бур­гас. Свет­ла­на Йон­ко­ва от Со­фия пък взе наг­ра­да­та на СБП. Все­ки учас­т­ник по­лу­чи по един но­тен бе­леж­ник и ши­ше ра­кия.

Цветан Тодоров

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.